Ogłoszenia


02.09.2019

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:
I. Administratorem Pani/Pana danych w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Krzyżanowie jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Krzyżanowie, z siedzibą wKrzyżanów 6, 99-314 Krzyżanów.
II. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Firma MConsalting, kontakt: inspektor@kiodo.pl
III. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Krzyżanowie na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a, b, c, d i e Rozporządzenia,
IV. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
a. inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
b. inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
V. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt III celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
VI. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia,
d. prawo ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
e. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
f. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
g. w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawi zgody przed jej cofnięciem.
VII. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy Rozporządzenia.
VIII. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i wymaga wyrażenia zgody.

 

02.09.2019

MONITORING
KLAUZULA INFORMACYJNA: